Търси

Къркъмски езера

Добави в любими
Категории: Планини География Природа Езера
Изтегли материала като е-книга
прегледай материала като клипче

  Къркъ̀мските езера са малко популярни сред туристите. Те са 4 на брой –  3 постоянни и 1 временно. Разположени са в малкия циркус Къркъ̀мо (Къркъма), на изток от Тодорин връх (Тодорка). Общата им площ е 22,2 дка. Сред тях се отличава най-голямото, Къркъ̀мското. Дават началото на р. Къркъ̀мската вода, ляв приток на р. Демяница. Носят името на близката местност Къркъ̀мо.

  Най-високо разположеното (на 2205 м) езеро в групата заема дъното на малко понижение върху невисок горист рид, който разделя циркуса на две части. Има площ от едва 0,23 дка. Бреговете му са каменисти, обрасли с гъст клек и единични дървета. То има временен характер. След като пресъхне, дъното му обраства с треви. Има снежно и дъждовно подхранване и се отличава с твърде колеблив  режим.

  Второто по височина езеро в групата се намира се в югоизточната част на циркуса. Надморската му височина е 2190 м. Формата му наподобява неправилен правоъгълник. Има площ от 2,4 дка. Езерото е плитко. Храни се от снежни преспи и води акумулирани води в сипея, който се  спуска към него от юг. Отича се през камънака към най-голямото езеро в групата – Къркъмското. Последното отстои на около 20 м на северозапад от него.

  Къркъмското езеро заема дъното на голямо понижение в югоизточната част на циркуса. Надморската му височина е 2189 м. То е най-забележителното в групата. Има формата на неправилен овал, ориентиран в посока югозапад-североизток по дългата страна и площ 18 дка. В югозападната му част има малък остров. Бреговете на езерото са стръмни, каменисти и труднодостъпни с изключение на югоизточните части, където са почти равни, затревени. Почти отвсякъде те са обрасли с гъст мъчнопроходим клек. В малък участък от югозапад те представляват непристъпни, почти отвесни скални откоси.

  Данните за дълбочина на Къркъмското езеро в книгата „Езерата в България“ на Института по хидрология и метеорология са твърде различни. Там, в самата статия за езерото, е посочена максимална дълбочина от 3,8 м. А в приложената мензулната снимка, правена от Ал. Вълканов, са дадени дълбочини 3,9 и 5,4 м.

  Последното езеро от Къркъмската група е разположено е в северната част на циркуса по течението на един от началните притоци на Къркъмската вода. Надморската му височина е 2178 м. Отличава се с неправилната си издължена форма и силно разчленени брегове. Площта му е малка – 1,57 дка. Някога езерото е било много по-голямо, но речните наслаги са го запълнили. То е много плитко и понастоящем се намира в последния стадий на своя живот. Бреговете му са равни и заблатени, покрити с гъст тревен килим. През лятото, когато притокът на вода намалее, площта на водното му огледало се свива значително и то прилича на тиàк (запълнено от речни наноси езерно корито, през което водата тече тихо).

 

Съкращения:

дка. – декара; м – метра.

 

Използвана литература:

Георгиев 1938: Георгиев, Г. К. Езерата на Пирин планина. // Известия на Българското географско дружество, 1938, кн. VI, стр. 103-119.

Даутов 2014: Даутов, Н. Пирин – географски и етимологичен речник. Гоце Делчев: ИК Джангалица, 2014.

ТрИХМ 1964: Трудове на Института по хидрология и метеорология. т. 16 – Езерата в България. София: Издателство на БАН, 1964.

 

© Николай ДАУТОВ

© Български турист

Материалът е написан от:

Николай Даутов
Съобщение до потребителя
местонахождение: Неврокопъ
Български турист © 2014-2019
За нас | Връзка с нас